Συμμετοχή στην ΕΕΑΔ

Ποιος μπορεί να γίνει μέλος της ΕΕΑΔ;

Μέλος της εταιρείας μπορεί να γίνει κάθε πτυχιούχος Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον και επιστημονική δραστηριότητα στον τομέα των μεθόδων Ανάλυσης Δεδομένων. Τα μέλη της ΕΕΑΔ διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα.

Ως τακτικά μέλη εγγράφονται με αίτησή τους Έλληνες, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, που είναι τουλάχιστον πτυχιούχοι σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης και οι οποίοι ενδιαφέρονται έμπρακτα για τους σκοπούς της εταιρείας και προσφέρονται να συμβάλλουν στην επίτευξή τους.

Έλληνες που κατοικούν μόνιμα εκτός Ελλάδας και αλλοδαποί εγγράφονται ως αντεπιστέλλοντα μέλη υπό τις αναφερόμενες παραπάνω λοιπές προϋποθέσεις.

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ημεδαποί ή αλλοδαποί που διαπρέπουν στις επιστήμες, τις συναφείς με τους σκοπούς της εταιρείας, και οι οποίοι συντέλεσαν ή θα μπορούσαν να συντελέσουν στην προαγωγή των σκοπών αυτών.

Εγγραφή – Συνδρομή

Η εγγραφή και ανακήρυξη των μελών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από έγγραφη πρόταση δύο τουλάχιστον τακτικών μελών που συνηγορούν αιτιολογημένα στην κατάταξη του υποψηφίου μεταξύ των μελών της εταιρείας.

Κάθε μέλος της Εταιρείας καταβάλλει για δικαίωμα εγγραφής εφάπαξ 20 ευρώ και για ετήσια συνδρομή 10 ευρώ. Το ποσόν της ετήσιας συνδρομής μπορεί να αυξομειωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.