Συγκριτική Μελέτη των Εσόδων των Δήμων Καβάλας και Νέστου με Χρήση Αριθμοδεικτών

Θωμαή Καραγιάννη και Φλώρου Γιαννούλα
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των οικονομικών των δήμων της χώρας με έμφαση τα έσοδα μετά την τελευταία μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση που είναι γνωστή με το όνομα «Καλλικράτης». Περιπτωσιολογικά αναλύθηκαν δύο μεγάλοι δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ο Δήμος Καβάλας και ο Δήμος Νέστου μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη», δηλαδή τα έτη 2011,2012 και 2013. Για τον σκοπό της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενή οικονομικά στοιχεία αφενός από τους Ισολογισμούς και τους Απολογιστικούς πίνακες των υπό διερεύνηση δήμων για τα τρία έτη που αφορά η έρευνα – 20011έως και 2013 – και αφετέρου από την Βάση Δεδομένων του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Δήμων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Τα πρωτογενή οικονομικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό συγκεκριμένων αριθμοδεικτών, όπως αυτοί προβλέπονται από την Υπουργική Απόφαση 74712/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β΄/30-12-2010). Οι αριθμοδείκτες επέτρεψαν μια διαχρονική ανάλυση των εσόδων και του βαθμού οικονομικής αυτοτέλειας του κάθε δήμου ξεχωριστά όσο και των δήμων μεταξύ τους. Ακολούθησε σύγκριση των υπό διερεύνηση δήμων με τους μέσους όρους των δήμων όλης της χώρας. Πραγματοποιήθηκε επίσης ιεραρχική ταξινόμηση προκειμένου να διερευνηθούν τα έτη και οι αντίστοιχοι αριθμοδείκτες που συμπεριφέρονται παρόμοια στους δήμους, ή διαφέρουν μεταξύ τους.

[Πλήρες Κείμενο]

Αναφορά σε αυτή την εργασία (APA):
Καραγιάννη, Θ. και Φλώρου, Γ. (2017). Συγκριτική Μελέτη των Εσόδων των Δήμων Καβάλας και Νέστου με Χρήση Αριθμοδεικτών. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 18 (υπό δημοσίευση).