Η Διερεύνηση του Άγχους για τη Στατιστική μέσω της Συναισθηματικής Δοκιμασίας Stroop σε Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μαγδαληνή Καλαϊτζίδου και Αναστασία Φουράκη
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Περίληψη
Στις μέρες μας, παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την αξιολόγηση του άγχους για τη στατιστική μέσω γνωστικών και συναισθηματικών δοκιμασιών. Το άγχος για τη Στατιστική είναι το άγχος που εμφανίζεται όταν ένας φοιτητής έρχεται σε επαφή με δεδομένα Στατιστικής, οποιασδήποτε μορφής και επιπέδου. Η εργασία αυτή επιχειρεί να διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στο άγχος για τη στατιστική και τους μηχανισμούς επεξεργασίας πληροφοριών στατιστικής φύσης σε ένα δείγμα 233 υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται εάν μια δοκιμασία προκατάληψης προσοχής, η συναισθηματική δοκιμασία Stroop, είναι κατάλληλη για τη μέτρηση του άγχους για τη στατιστική και ο βαθμός στον οποίο μπορεί η δοκιμασία αυτή να υποκαταστήσει τον «παραδοσιακό» τρόπο μέτρησης του άγχους με ερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής. Παράλληλα, εξετάζεται η σχέση της νέας δοκιμασίας με τις στάσεις απέναντι στη στατιστική, τις μαθηματικές επιδόσεις, τη γνωστική ανατροφοδότηση, την προηγούμενη εμπειρία στη στατιστική, την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα της στατιστικής και την κατεύθυνση σπουδών στο λύκειο. Τα αποτελέσματα δεν επιβεβαίωσαν τη βασική μας υπόθεση για την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στο άγχος για τη στατιστική και την προκατάληψη της προσοχής. Τα ευρήματα της έρευνας συζητούνται στη βάση της προοπτικής αξιοποίησής τους για την κατανόηση του νομολογιακού δικτύου των παραγόντων που επιδρούν στη μάθηση της Στατιστικής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συμπερασματικά, δεν προέκυψαν ενδείξεις ότι η συναισθηματική δοκιμασία Stroop δύναται να υποκαταστήσει το ερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής για τη μέτρηση του άγχους.

[Πλήρες Κείμενο]

Αναφορά σε αυτή την εργασία (APA):
Καλαϊτζίδου, Μ. και Φουράκη, Α. (2017). Η Διερεύνηση του Άγχους για τη Στατιστική μέσω της Συναισθηματικής Δοκιμασίας Stroop σε Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 18 (υπό δημοσίευση).