Ολική Ποιότητα στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης: H περίπτωση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την εφαρμογή της βέλτιστης εκπαιδευτικής πολιτικής

Σοφία Αναστασιάδου*, Πουλχερία Ζιρίνογλου*, Αναστάσιος Καρασαββόγλου** και Γιαννούλα Φλώρου**
*Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
**ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Περίληψη
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι διττός. Στην εργασία αυτή αρχικά πραγματοποιείται μία εκτενή μελέτη του θεωρητικού πλαισίου για τη διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση. Στην συνέχεια επιχειρείται ανίχνευση των θέσεων των εκπαιδευτικών προκειμένου να προσδιοριστεί η ύπαρξη της διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, με χρήση ερωτηματολογίου καταγράφονται οι απόψεις εκπαιδευτικών προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα στην εκπαίδευση και να διαμορφωθούν πολιτικές για τη βελτίωσή της με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Ποιότητας (European Foundation for Quality Management – EFQM) για την αξιολόγηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η εφαρμογή των μεθόδων της Ανάλυσης Δεδομένων στα δεδομένα των απαντήσεων κατέδειξε ότι η ανταπόκριση και η ικανοποίηση των προσδοκιών και αναγκών μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών και η θετική επίδραση στην κοινωνία επιτυγχάνονται βάση το ρόλο της ηγεσίας. Η Ηγεσία, είναι αυτή, η οποία μπορεί να καθοδηγεί την Πολιτική για την Ολική Ποιότητα, τη Στρατηγική Κατεύθυνση προς τη Συνεχή Βελτίωση, τη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού για τη δημιουργία δράσεων με σκοπό την αφοσίωση και την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτικών, την αξιοποίηση και τη χρήση των Πόρων και τέλος, τη Βελτιστοποίηση των Διαδικασιών μέσω της καινοτομίας και της δημιουργικότητας.

[Πλήρες Κείμενο]

Αναφορά σε αυτή την εργασία (APA):
Αναστασιάδου, Σ., Ζιρίνογλου, Π., Καρασαββόγλου, Α., & Φλώρου, Γ. (2016). Ολική Ποιότητα στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης: H περίπτωση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την εφαρμογή της βέλτιστης εκπαιδευτικής πολιτικής. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 17, 110-130.