Σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ ταξινόμησης με την μέθοδο VACOR και κατάταξης βάσει της Ευκλείδειας μετρικής με την μηχανή μάθησης SVM

Δημήτριος Καραπιστόλης
ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Περίληψη
Με αυτή την εργασία προτείνεται μια μέθοδος αξιολόγησης των αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας την Μηχανή Υποστήριξης ∆ιανυσµάτων –SVM- (Support Vector Machines), μεταξύ της ταξινόμησης των αντικειμένων ενός πίνακα δεδομένων T(n,p) με την μέθοδο VACOR και της κατάταξης αυτών, η οποία δημιουργείται με την χρήση της Ευκλείδειας μετρικής, μετά την ανάλυση ενός πίνακα δεδομένων T(n,p) με την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών. Επί πλέον παρουσιάζεται μια νέας μέθοδος ταξινόμησης με την ονομασία karap.

[Πλήρες Κείμενο]

Αναφορά σε αυτή την εργασία (APA):
Καραπιστόλης, Δ. (2020). Σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ ταξινόμησης με την μέθοδο VACOR και κατάταξης βάσει της Ευκλείδειας μετρικής με την μηχανή μάθησης SVM. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 19 (υπο δημοσίευση).