Μαθηματικές επιδόσεις των παιδιών της μειονότητας της Θράκης 11-16 ετών

Αχιλλέας Δραμαλίδης, Άγγελος Μάρκος και Χαράλαμπος Σακονίδης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Περίληψη
To Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» έχει ως βασικό στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας. Ανάμεσα στις δράσεις και παρεμβάσεις εντός σχολείου περιλαμβάνονται ενισχυτικά μαθήματα ελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας, μαθηματικών και φυσικών επιστημών σε ώρες πρόσθετες στο κανονικό σχολικό πρόγραμμα στα γυμνάσια και σε ορισμένα λύκεια όπου φοιτά μεγάλος αριθμός μειονοτικών μαθητών. Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των μαθητών έτσι ώστε να διαπιστωθεί το επίπεδο των μαθηματικών τους δεξιοτήτων. Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό να διερευνήσει τις μαθηματικές επιδόσεις των παιδιών της μειονότητας στους τρεις Νομούς της Θράκης, από σχολεία που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 3018 μαθητές/τριες τεσσάρων τάξεων του Γυμνασίου (Α΄, Β΄, Γ΄) και Λυκείου (Α΄), από τους οποίους το 77% (n = 2337) ήταν Χριστιανοί και το 23% (n = 681) ήταν Μουσουλμάνοι. Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκε μια μαθηματική δοκιμασία με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που καλύπτουν τέσσερις διαφορετικές περιοχές: στοχαστικά μαθηματικά, άλγεβρα, γεωμετρία και αριθμητική. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη μέθοδο Cluster Correspondence Analysis, η οποία συνδυάζει την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών και την k-means ανάλυση σε συστάδες, με στόχο να προκύψει μια τυπολογία των παιδιών της μειονότητας ως προς τις μαθηματικές τους επιδόσεις. Η ερμηνεία των ομάδων έδειξε ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στη γεωμετρία και τα στοχαστικά μαθηματικά, ενώ το σχολείο και ο τόπος κατοικίας διαφοροποιούν τις επιδόσεις των μαθητών. Τα ευρήματα αυτά θα μπορούσαν να αποδοθούν στις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ του μαθητικού μουσουλμανικού πληθυσμού της Θράκης στη γλώσσα διδασκαλίας, τη λήψη φροντιστηριακής γνώσης και τη σύνθεση της σχολικής τάξης σε σχέση με το θρήσκευμα.

[Πλήρες Κείμενο]

Αναφορά σε αυτή την εργασία (APA):
Δραμαλίδης, Α., Μάρκος, Ά., & Σακονίδης, Χ. (2016). Μαθηματικές επιδόσεις των παιδιών της μειονότητας της Θράκης 11-16 ετών. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 17, 91-109.