Αξιολόγηση της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης: Η Μέθοδος BENKAR.

Δημήτριος Καραπιστόλης
ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Περίληψη
Με αυτή την εργασία προτείνεται μια πρωτότυπη μέθοδος αξιολόγησης της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης η οποία δημιουργείται μετά από ανάλυση ενός πίνακα δεδομένων T(n,p) με την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών, χρησιμοποιώντας την διαδικασία FACOR και τον αλγόριθμο Ward. Η δημιουργία μιας ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης εστιάζει στον εντοπισμό, πάνω στον κάθε παραγοντικό άξονα χωριστά, της μικρότερης απόστασης κάθε κέντρου νέας κλάσης που πρόκειται να συνενωθεί, από τα κέντρα των κλάσεων που ήδη έχουν δημιουργηθεί, αφού προηγουμένως κάθε κέντρο κλάσης έχει σταθμιστεί ανάλογα με τo βάρος των «αντικειμένων» που περιλαμβάνει η κάθε κλάση. Όταν όμως σε μία κλάση περιλαμβάνονται «αντικείμενα» με ακραίες τιμές, τότε η ομοιογένεια της κλάσης το οποίο είναι ζητούμενο σε κάθε ταξινόμηση, λόγω της στάθμισης παραμορφώνεται σχετικά με τις τιμές των «αντικειμένων» που περιλαμβάνει, γι’ αυτό κρίνεται σκόπιμο να αξιολογηθεί η συνολική ομοιογένεια των κλάσεων ως προς ένα καθορισμένο πλήθος κλάσεων της ιεραρχίας.

[Πλήρες Κείμενο]

Αναφορά σε αυτή την εργασία (APA):
Καραπιστόλης, Δ. (2016). Αξιολόγηση της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης: Η Μέθοδος BENKAR. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 17, 59-68.