Αξιολόγηση της μαθηματικής ικανότητας που απαιτείται για την παρακολούθηση ενός εισαγωγικού μαθήματος στατιστικής από φοιτητές παιδαγωγικού τμήματος

Αχιλλέας Δραμαλίδης και Άγγελος Μάρκος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Περίληψη
Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι η ικανότητα στα μαθηματικά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός υποχρεωτικού μαθήματος στατιστικής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην εργασία αυτή, αξιολογούνται οι ψυχομετρικές ιδιότητες ενός ερωτηματολογίου μέτρησης της μαθηματικής ικανότητας που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός εισαγωγικού μαθήματος στατιστικής, καθώς και η καταλληλότητα του ερωτηματολογίου να αναγνωρίσει τους φοιτητές που αναμένεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες με το μάθημα. Επιπλέον, γίνεται διερεύνηση της σχέσης της μαθηματικής ικανότητας με συναισθηματικούς παράγοντες που επιδρούν στη μάθηση, όπως οι στάσεις και το άγχος για τη στατιστική. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα αξιολόγησης της μαθηματικής ικανότητας στο πλαίσιο της διδασκαλίας της στατιστικής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

[Πλήρες Κείμενο]

Αναφορά σε αυτή την εργασία (APA):
Δραμαλίδης, Χ. & Μάρκος, Ά. (2016). Αξιολόγηση της μαθηματικής ικανότητας που απαιτείται για την παρακολούθηση ενός εισαγωγικού μαθήματος στατιστικής από φοιτητές παιδαγωγικού τμήματος. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 17, 43-58.