Διερεύνηση της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας, της ακρίβειας / δικαιότητας και της διακριτικής ικανότητας του αγγλικού πιστοποιητικού με βάση την Ανάλυση Ερωτημάτων και με τη βοήθεια των τεχνικών της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών και της Διακριτικής Παραγοντικής Ανάλυσης: Η περίπτωση τουρκόγλωσσων μαθητών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης

Σοφία Αναστασιάδου*, Δημήτρης Καραπιστόλης** και Χρυσάνθη Τηλιακού*
*Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
**ATEI Θεσσαλονίκης

Περίληψη
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των παραμέτρων της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας, της ακρίβειας / δικαιότητας και της διακριτικής ικανότητας του αγγλικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας του Μαΐου του 2012 αναφορικά με το επίπεδο Α1/Α2. Η αξιολόγηση του τεστ γίνεται με βάση την Κλασσική Ανάλυση Ερωτημάτων (Classical Item Analysis) και με τη βοήθεια των τεχνικών της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών (Analyse Factorielle des Correspondances) (AFC) Διακριτικής Παραγοντικής Ανάλυσης (Analyse Factorielle Discriminante) (AFD). Ο βασικός στόχος είναι η διαφοροποίηση του επιπέδου Α1 από το Α2. Βαθύτερη στοχοθεσία της εργασίας αποτελεί ο εντοπισμός των ερωτημάτων, τα οποία διαφοροποιούν το επίπεδο των μαθητών και ειδικότερα των τουρκόγλωσσων μαθητών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Στόχος είναι η διερεύνηση αφενός της ευκολίας/δυσκολίας των ερωτημάτων αφετέρου της γνωστικής ικανότητας (cognitive ability) των μαθητών. Με βάση την κλασσική ανάλυση ερωτημάτων υπολογίζεται ο δείκτης δυσκολίας, p-value %, των ερωτημάτων, ο δείκτης rbis, ο οποίος αναπαριστά τη σχέση της απόδοσης των εξεταζόμενων μαθητών στο ερώτημα με τη συνολική τους απόδοση και δείχνει τη διάσταση του discriminability του ερωτήματος και τέλος ο δείκτης Διακριτικής Ικανότητας D για κάθε ερώτημα. Η δημιουργία των δύο πρώτων παραγοντικών αξόνων με τη βοήθεια της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών συνιστά τον προσδιορισμό των μεταβλητών που προβάλλουν την ικανότητα των εξεταζόμενων μαθητών και πιο συγκεκριμένα διαχωρίζουν την ικανότητά τους (ψηλή-χαμηλή) σε κάθε ερώτημα.

[Πλήρες Κείμενο]

Αναφορά σε αυτή την εργασία (APA):
Αναστασιάδου, Σ., Καραπιστόλης, Δ. & Τηλιακού, Χ. (2016). Διερεύνηση της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας, της ακρίβειας / δικαιότητας και της διακριτικής ικανότητας του αγγλικού πιστοποιητικού με βάση την Ανάλυση Ερωτημάτων και με τη βοήθεια των τεχνικών της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών και της Διακριτικής Παραγοντικής Ανάλυσης: Η περίπτωση τουρκόγλωσσων μαθητών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 17, 69-90.