Ανάλυση των Αποτελεσμάτων των Φοιτητικών Εκλογών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 2015

Μαρίνα Σωτήρογλου και Θεόδωρος Χατζηπαντελής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περίληψη
Η παρούσα εργασία ασχολείται με την ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων των φοιτητικών συλλόγων στις εκλογές της 13ης Μάιου του 2015 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το αντικείμενο μελέτης είναι η εκλογική συμπεριφορά των φοιτητών, ο εκλογικός ανταγωνισμός των φοιτητικών παρατάξεων καθώς και η αξιολόγηση των παρατάξεων ανά φοιτητικό σύλλογο. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών ανά φοιτητικό σύλλογο, καθώς και τα στοιχεία της έρευνας αξιολόγησης. Η έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης στις Κοινωνικές Επιστήμες» μια εβδομάδα πριν τις φοιτητικές εκλογές. Οι παράμετροι που απασχόλησαν την έρευνα ήταν η σχέση των παρατάξεων με κομματικούς φορείς και πολιτικές νεολαίες, το επίπεδο της δικτύωση τους και η ιδεολογική θέση τους στην κλίμακα Αριστερά/Δεξιά. Επίσης, μελετήθηκαν οι διαδικασίες ανάδειξης των υποψηφίων, το φύλο και το εξάμηνο των υποψηφίων συγκριτικά με τον πληθυσμό αναφοράς του φοιτητικού συλλόγου (φοιτητές του κάθε τμήματος/σχολής). Ακολούθως, αναλύεται η προτεραιότητα που δίνεται στις κατηγορίες θεμάτων στον προγραμματικό λόγο των υποψηφίων και των παρατάξεων. Η διάκριση των θεμάτων γίνεται σε τρεις κατηγορίες: γενικής πολιτικής επικαιρότητας, θέματα ιδρύματος και θέματα τμήματος/σχολής. Επίσης, αναλύονται τα προβλήματα που επισημαίνουν οι υποψήφιοι και οι παρατάξεις. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της Ανάλυσης Αντιστοιχιών με τη χρήση του στατιστικού πακέτου ανάλυσης δεδομένων SPSS.

[Πλήρες Κείμενο]

Αναφορά σε αυτή την εργασία (APA):
Σωτήρογλου, Μ. και Χατζηπαντελής, Θ. (2016). Ανάλυση των Αποτελεσμάτων των Φοιτητικών Εκλογών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 2015. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 17, 29-42.