Συγκριτική Ανάλυση των αποτελεσμάτων των φοιτητικών εκλογών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 1974-2012

Μαρίνα Σωτήρογλου και Θεόδωρος Χατζηπαντελής
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περίληψη
Σε αυτή την εργασία ασχολούμαστε με την καταγραφή και τη συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων των εκλογικών αναμετρήσεων , της εκλογικής συμπεριφοράς των φοιτητών, τις μετακινήσεις της φοιτητικής ψήφου, τον ανταγωνισμό των φοιτητικών παρατάξεων και η αντιστοιχία των φοιτητικών παρατάξεων στη κλίμακα Αριστεράς/Δεξιάς την περίοδο 1974-2012 στους φοιτητικούς συλλόγους του ΑΠΘ. Επίσης αναλύονται οι εκάστοτε χρονικά συσχετισμοί δυνάμεων στο εσωτερικό του φοιτητικού συνδικαλισμού και σε σχέση με τις πολιτικές δυνάμεις για κάθε χρονική περίοδο. Η χρονική περίοδος που μελετάται, για να είναι δυνατή η σύγκριση και η εξαγωγή συμπερασμάτων, διαιρείται σε επιμέρους χρονικές περιόδους με στόχο τη συνολική αξιολόγηση του φοιτητικού κινήματος και των παρατάξεων με βάση τις την χρονική εγγύτητα των Βουλευτικών με τις Φοιτητικές εκλογές και την εναλλαγή των πολιτικών κομμάτων στην εξουσία. Για την ανάλυση και σύγκριση των αποτελεσμάτων των φοιτητικών εκλογών χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της Ανάλυσης Αντιστοιχιών με τη χρήση στατιστικού πακέτου ανάλυσης δεδομένων του SPSS. Επίσης αξιοποιήθηκε το διάγραμμα διπλής προβολής για την ανάλυση και την ερμηνεία της σχέσης και της δυναμικής των παρατάξεων σε συνδυασμό με τις πολιτικές, ιστορικές και θεσμικές συνθήκες της χώρας.

[Πλήρες Κείμενο]

Αναφορά σε αυτή την εργασία (APA):
Σωτήρογλου, Μ., & Χατζηπαντελής, Θ. (2014). Συγκριτική Ανάλυση των αποτελεσμάτων των φοιτητικών εκλογών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 1974-2012. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 16, 82-90.