Πληροφοριακός γραμματισμός και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: έρευνα για το επίπεδο δεξιοτήτων μαθητών Λυκείου

Αφροδίτη Μάλλιαρη, Στέλλα Κορομπίλη και Ασπασία Τόγια
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Περίληψη
Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια προωθείται, από το Υπουργείο Παιδείας, η έννοια της δια-θεματικής προσέγγισης των αντικειμένων διδασκαλίας και έχουν εισαχθεί οι ερευνητικές εργασίες (projects) στις δυο πρώτες τάξεις του Λυκείου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών αποτελεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακού γραμματισμού. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο μαθητής που είναι πληροφοριακά εγγράμματος, είναι αυτόνομος, ικανός να αναζητά, να ανακτά και να αξιολογεί πληροφορίες σε οποιοδήποτε περιβάλλον και αν βρεθεί. Η παρούσα έρευνα μελετά τις δεξιότητες των μαθητών της Α΄ τάξης του Λυκείου αναφορικά με τον πληροφοριακό γραμματισμό. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν αποτέλεσαν αντικείμενο στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης εφαρμόζοντας την Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών και την Ταξινόμηση Κατ’ Αύξουσα Ιεραρχία από τις Μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων. Με τις μεθόδους διαπιστώθηκε ότι το φύλο των μαθητών, η βαθμολογία και ο καθημερινός χρόνος ενασχόλησής τους με το Διαδίκτυο συνδέονται με τον τρόπο αναζήτησης, ανάκτησης και αξιολόγησης πληροφοριών και με τις αντιλαμβανόμενες δεξιότητες πληροφοριακού γραμματισμού. Οι μαθητές ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερις κύριες κατηγορίες, αναδεικνύοντας σε κάθε ομάδα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

[Πλήρες Κείμενο]

Αναφορά σε αυτή την εργασία (APA):
Μάλλιαρη, Α., Κορομπίλη, Σ., & Τόγια, Α. (2014).Πληροφοριακός γραμματισμός και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: έρευνα για το επίπεδο δεξιοτήτων μαθητών Λυκείου. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 16, 72-81.