Συνεχείς συναρτήσεις και συντελεστής μεταβλητότητας: Προσέγγιση μέσα από δειγματοληψία

Νικόλαος Φαρμάκης
Τμήμα Μαθηματικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περίληψη
Ο Συντελεστής Μεταβλητότητας είναι μία πολύ χρήσιμη έννοια για διάφορες εφαρμογές στη Στατιστική. Έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στη διόρθωση μεροληψίας δεδομένων, στην πολυωνυμική απόδοση της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας (σ.π.π.) f(x) μιας τυχαίας μεταβλητής X, Farmakis (2003,2010), και σε πολλές άλλες περιπτώσεις ερευνών. Εδώ επιχειρείται μία προσέγγιση πολυωνυμικής μορφής διαφόρων ειδών συνεχών συναρτήσεων f(x) (όχι κατ’ ανάγκη σ.π.π.) μέσα από ένα συστηματικό δείγμα τιμών της εκάστοτε συνάρτησης. Ακολουθείται στην συνέχεια μία διαδικασία ανάλογη με την, ήδη γνωστή, διαδικασία που ακολουθήθηκε στην περίπτωση που η συνάρτηση f(x) ήταν μία σ.π.π., Farmakis (2003). Η νέα ιδέα στην παρούσα φάση είναι η επέκταση της χρήσης του Συντελεστή Μεταβλητότητας και σε περιπτώσεις όπου η υπό μελέτη συνάρτηση f(x) είναι απλά κάποια συνεχής συνάρτηση f(x) ορισμένη στο διάστημα [α, β] της ευθείας R, των Πραγματικών Αριθμών. Γίνεται η μελέτη πάνω στις συμμετρικές συναρτήσεις f(x) και με παραδείγματα. Η εφαρμογή λειτουργεί ως αλγόριθμος με χρήση πληροφορικών προγραμμάτων (EXCEL) για την επιτυχή και γρήγορη μετάβαση από τα δειγματικά δεδομένα στις παραμέτρους της συνάρτησης f(x) και τελικά στην ίδια τη συνάρτηση f(x).

[Πλήρες Κείμενο]

Αναφορά σε αυτή την εργασία (APA):
Φαρμάκης, Ν. (2014). Συνεχείς συναρτήσεις και συντελεστής μεταβλητότητας: Προσέγγιση μέσα από δειγματοληψία. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 16, 14-22.