Παράγοντες που επηρεάζουν την εκμάθηση των μαθηματικών από τους μαθητές του Λυκείου

Σπύρος Παπαγεωργάκης και Θεόδωρος Μπεχράκης
Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Περίληψη
Πρόκειται για μια έρευνα με ερωτηματολόγιο που έγινε στους μαθητές του Λυκείου στην περιοχή της Αττικής με τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: α) Υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες που να καθορίζουν τις στάσεις των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά; β) Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζονται από ανεξάρτητες μεταβλητές όπως το φύλο, η κατεύθυνση σπουδών, το επίπεδο μόρφωσης γονέων, η γεωγραφική περιοχή του σχολείου, το επάγγελμα πατέρα; γ) Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά; και δ) Υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες μαθητών οι οποίες να διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τις στάσεις τους προς τα μαθηματικά; Από ποιες μεταβλητές χαρακτηρίζονται οι ομάδες αυτές; Το συνολικό δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 1400 μαθητές της δεύτερης τάξης του γενικού λυκείου και είναι αντιπροσωπευτικό για την Αττική. Ως εργαλείο χρησιμοποιούμε το ερωτηματολόγιο SATS, το οποίο έχει δημιουργηθεί για τη διερεύνηση των διαθέσεων των φοιτητών προς τη στατιστική, προσαρμοσμένο και εμπλουτισμένο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας.

[Πλήρες Κείμενο]

Αναφορά σε αυτή την εργασία (APA):
Παπαγεωργάκης, Σ., & Μπεχράκης, Θ. (2014). Παράγοντες που επηρεάζουν την εκμάθηση των μαθηματικών από τους μαθητές του Λυκείου. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 15, 111-121.