Δειγματοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email surveys) και μεροληψία μη απόκρισης

Νικόλαος Φαρμάκης και Ελένη Γοργογιάννη
Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περίληψη
Οι δειγματοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ΔΕΗΤ, email surveys) εφαρμόζονται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, χάρη στην ραγδαία εξέλιξη του διαδικτύου και την ολοένα αυξανόμενη πρόσβαση των χρηστών κάθε ηλικίας σε αυτό. Έχουν ήδη αναπτυχθεί και διάφορες μορφές λογισμικού κατάλληλες για: 1. την κατάρτιση των ερωτηματολογίων, 2. την προώθηση τους στο διαδίκτυο και 3. την αυτόματη εξαγωγή κάποιων πρώτων αποτελεσμάτων κύρια περιγραφικής στατιστικής (συχνότητες, μέσες τιμές). Στις έρευνες αυτές εμφανίζονται και αρκετά προβλήματα αφού κάθε τεχνική δειγματοληψίας έχει τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα. Βασικό ζήτημα θεωρείται αυτό της μη απόκρισης μερικών μελών του εκάστοτε δείγματος της έρευνας, ειδικά όταν το κλάσμα των μη αποκρινόμενων (non-response rate) είναι σχετικά υψηλό. Αυτό το γεγονός εισάγει μεροληψία (non-response bias) στα αποτελέσματα της έρευνας με συνέπεια την εξαγωγή εσφαλμένων αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων (non-response error). Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια εκτίμησης αυτής της μεροληψίας και αντιμετώπισής της με την αύξηση της ακτίνας του διαστήματος εμπιστοσύνης. Παρουσιάζεται μία έρευνα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πληθυσμό στόχο τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Α.Π.Θ. και τη συμπεριφορά τους σε σχέση με τους χώρους κοινωνικής δικτύωσης.

[Πλήρες Κείμενο]

Αναφορά σε αυτή την εργασία (APA):
Φαρμάκης, Ν., & Γοργογιάννη, Ε. (2014). Δειγματοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email surveys) και μεροληψία μη απόκρισης. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 15, 101-110.