Η σχέση χρηματοοικονομικής ρύθμισης και ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

Αργυρώ Ευαγ. Δημήτογλου
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Περίληψη
Η παρούσα εργασία προσπαθεί να διερευνήσει τη σημαντικότητα της ύπαρξης της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών συστημάτων και στα πλαίσια της ποσοτικής σύγκρισης των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, να εξετάσει τη σχέση μεταξύ χρηματοοικονομικής ρύθμισης και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, όπου η χρηματοοικονομική ρύθμιση επηρεάζει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μέσω περιορισμού της ρευστότητας. Ειδικότερα διερευνούμε την ύπαρξη της σχέσης του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και της χρηματοοικονομικής ρύθμισης, στα χρηματοοικονομικά συστήματα πέντε χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Γερμανία, την Ισπανία, την Γαλλία, την Ιταλία, και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα αυτή είναι ετήσια και καλύπτουν την περίοδο 1990-2010. Στην εργασία αυτή υιοθετούμε ένα υπόδειγμα VAR που εφαρμόζεται σε δεδομένα Panel. Ο σημαντικός ρόλος της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, είναι ιδιαίτερα εμφανής σε περιόδους όπου εμφανίζονται ανισορροπίες του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, και γίνεται αποδεκτό ότι η αντίδραση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι μεγαλύτερη και περισσότερο επίμονη σε μια χώρα με ένα χαμηλό βαθμό χρηματοπιστωτικής ρύθμισης, παρά σε μια χώρα με υψηλό βαθμό. Στα πλαίσια της εμπειρικής διερεύνησης της εργασίας, χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες μεταβλητές, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (Current Account Balance- CAB), την δημοσιονομική ισορροπία – έλλειμμα (Deficit- DEF), την μέτρηση της καθαρής απόδοσης (NET). Για την επίτευξη των στόχων της διερεύνησης, οι βασικότεροι έλεγχοι που χρησιμοποιούνται είναι οι έλεγχοι για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας, οι έλεγχοι συνολοκλήρωσης και ο έλεγχος αιτιότητας. Για να ελέγξουμε αν υπάρχουν μακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών για τις χώρες που μελετούμε, προχωρήσαμε στην ανάλυση συνολοκλήρωσης, των δεδομένων πάνελ με τους ελέγχους των Pedroni, Kao και Johansen. Επίσης διερευνήσαμε την σχέση αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος που εξετάζουμε με την μέθοδο του Granger.

[Πλήρες Κείμενο]

Αναφορά σε αυτή την εργασία (APA):
Δημήτογλου, Α.Ε. (2014). Η σχέση χρηματοοικονομικής ρύθμισης και ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 15, 66-80.