Οι ορίζουσες της ικανότητας του εκπαιδευτικού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Αντώνης Βεντούρης
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περίληψη
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται πορίσματα έρευνας που στόχευε στην ανάδειξη των χαρακτηριστικών του ικανού πανεπιστημιακού δασκάλου, σύμφωνα με τις απόψεις των φοιτητών και των μελών ΔΕΠ του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με τη μέθοδο της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών, από την οποία αναδείχθηκε ο βαθμός σπουδαιότητας που αποδίδουν οι ερωτηθέντες σε κάθε μεταβλητή (χαρακτηριστικό που Πανεπιστημιακού) της έρευνας. Οι μεταβλητές αυτές χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία φόρμας αξιολόγησης του εκπαιδευτικού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

[Πλήρες Κείμενο]

Αναφορά σε αυτή την εργασία (APA):
Βεντούρης, Α. (2014). Οι ορίζουσες της ικανότητας του εκπαιδευτικού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 15, 14-26.