Υποβολή άρθρου

Τα άρθρα υποβάλλονται στη διεύθυνση: info@gsda.gr

Το κάθε άρθρο υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα με μια ευρεία περίληψη (με τον αντίστοιχο τίτλο) στην αγγλική (αντίστοιχα ελληνική) και θα πρέπει να καταλαμβάνει το πολύ 15 δακτυλογραφημένες σελίδες. Το κείμενο να είναι γραμμένο σε επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word for Windows (γραμματοσειρά Times New Roman). Το κείμενο να είναι γραμμένο σε διάστημα 1.5 γραμμές, σε χαρτί Α4 (21cm x 29.8cm).

Ο τίτλος της εργασίας να είναι με πεζά γράμματα σε έντονη γραφή, σε μέγεθος γραμματοσειράς 19 και στοίχιση στο κέντρο. Τα ονόματα των συγγραφέων και το Πανεπιστήμιο ή η Εταιρία όπου εργάζονται να ακολουθούν του τίτλου και να είναι με πεζά γράμματα, μεγέθους 12 και στοίχιση στο κέντρο.

Ακολουθούν κατά σειρά: η Περίληψη (πεζά, γραμματοσειρά μεγέθους 10, πλάγια γραφή, αριστερή στοίχιση) η Εισαγωγή και τα υπόλοιπα Κεφάλαια ή Εδάφια (πεζά, μέγεθος γραμματοσειράς 12, πλάγια γραφή, αριστερή στοίχιση). Η εργασία να τελειώνει με τον τίτλο (πεζά, έντονη γραφή, γραμματοσειρά μεγέθους 12, στοίχιση στο κέντρο), τα ονόματα των συγγραφέων και το Πανεπιστήμιο ή η Εταιρία όπου εργάζονται (πεζά, γραμματοσειρά μεγέθους 12, στοίχιση στο κέντρο) και το Abstract στην Αγγλική (πεζά, πλάγια γραφή, γραμματοσειρά μεγέθους 10, αριστερή στοίχιση) και τέλος η Βιβλιογραφία (η λέξη αυτή με στοίχιση στο κέντρο και μέγεθος γραμματοσειράς 12).

Άρθρα που υποβάλλονται και δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις απορρίπτονται ή επιστρέφονται για διόρθωση ή αναμόρφωση.

Τα υποβαλλόμενα άρθρα, εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις προωθούνται ανώνυμα για κρίση σε δυο τουλάχιστον ανώνυμους κριτές με εμπειρία στη σχετική επιστημονική περιοχή.

Άρθρα τα οποία δεν παρουσιάζουν στοιχεία πρωτοτυπίας ή δεν πληρούν τις υψηλού επιπέδου απαιτήσεις όσον αφορά στην ανάλυση, μεθοδολογία και επιστημονικό επίπεδο απορρίπτονται από την Συντακτική Επιτροπή.

Η Συντακτική Επιτροπή ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για τη δημοσίευση των υποβαλλόμενων άρθρων και τα κείμενα που υποβλήθησαν δεν επιστρέφονται. Ο συγγραφέας ειδοποιείται για την αποδοχή ή όχι του άρθρου του ή ακόμη για την αποδοχή του με υποχρέωση ανταπόκρισης του σε διορθώσεις και υποδείξεις των κριτών και της Συντακτικής Επιτροπής.

Η επιστροφή των διορθωμένων άρθρων θα πρέπει να γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή. Η μη έγκαιρη επιστροφή του άρθρου, σύμφωνα με τις υποδείξεις των κριτών, συνεπάγεται στη μη συμπερίληψή του στο υπό έκδοση τεύχος.